Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8741 82db 500

stayinbedmedia:

From the next Moomin film coming this year (french-finnish production)

Reposted fromtwice twice viaiblameyou iblameyou
1249 507b
Reposted fromrainbow-field rainbow-field viaiblameyou iblameyou
7754 7e98 500
Reposted fromtwice twice viaiblameyou iblameyou
8108 74a7
Reposted fromOFFka OFFka
  Jestem strasznie szczęśliwa, bo mi powiedziałeś, że Ci źle beze mnie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIriss Iriss viaarrependimento arrependimento
8070 fc4a 500
Reposted fromcelllfish celllfish viainsania insania
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się "Uwaga: szkło", to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: "Uwaga: drugi człowiek"?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaynis aynis
6871 710c 500
Reposted fromlegilimencja legilimencja viaolimpia olimpia
3353 f7bd 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaaynis aynis
2710 b859
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl